- Beleid Larabesko -

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Larabesko

Versie 0.1
Deze pagina werd het laatst bijgewerkt op 09/09/2020.

Lees hier de algemene voorwaarden van Larabesko, gevestigd te Koningin Astridlaan 167/001, 9000 Gent, België.

Contactinformatie:
Koningin Astridlaan 167/001
9000 Gent
Tel. +32(0)9 233 46 36

Artikel 1 : Algemene bepalingen

De elektronische webstock van Larabesko, een BV met maatschappelijke zetel te Gent (België), Koningin Astridlaan 167/001, BTW BE0835.089.331, hierna ‘Larabesko’ of “de onderneming”, biedt haar klanten de mogelijkheid om online vervolgbestellingen te doen n.a.v. aankopen op maat in de winkel en dan ook alleen in dit geval. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het Larabesko – assortiment en alle vervolgbestellingen die de klant plaatst bij www.larabesko.com.De klant aanvaardt dat deze voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Enkel personen die juridisch bekwaam zijn om bindende overeenkomsten te sluiten kunnen online vervolgbestellingen doen. Minderjarigen onder de 18 jaar kunnen online geen bestellingen plaatsen. De originele aankoop gebeurt steeds persoonlijk in de winkel van Larabesko, waarbij de individuele maten van de klant worden genomen door de gekwalificeerde medewerkers van Larabesko. N.a.v. deze aankoop is een online registratie mogelijk.

Online bestellingen n.a.v. dit op maat geleverde diensten en goederen zijn uitsluitend mogelijk voor klanten die in België wonen. Verzending gebeurt uitsluitend binnen het grondgebied van België, naar het adres opgegeven door de klant.

Artikel 2 : Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. De vermelde prijzen zijn ook inclusief de dienstverlening van het gekwalificeerde medewerkers van Larabesko. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op artikelen zoals woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen en artikelen (bv. juwelen, haartooi, decoratie, accessoires …) bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3 : Goederen en diensten

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in België. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Wanneer u specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, maatwerk, leveringswijze of leveringstermijn, verzoeken wij u contact op te nemen met onze winkel, waarbij de gekwalificeerde medewerkers van Larabesko u verder zullen helpen.

Larabesko is wat de juistheid, actualisatie of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Larabesko is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Prijzen kunnen te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. Larabesko is gerechtigd om – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4 : Nabestellingen

De klant die naar aanleiding van de aankoop in een winkel een online registratie heeft ontvangen heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Larabesko-assortiment online na te bestellen op basis van de maatgegevens die door de medewerkers van Larabesko werden opgenomen. De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via kredietkaart
  • via bankkaart
  • via overschrijving.
  • contant in de winkel te Gent

Artikelen worden verstuurd binnen de 2 dagen na ontvangst van de betaling. Indien 7 dagen na de bevestiging van de bestelling nog geen betaling ontvangen is, kan Larabesko de bestelling zonder enige ingebrekestelling annuleren. Leveringstermijnen zijn steeds indicatief en binden Larabesko niet.

Artikel 5 : Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot het moment van de gehele betaling door de klant de exclusieve eigendom van Larabesko. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de verzending door Larabesko. De klant verbindt zich ertoe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Larabesko te wijzen bijvoorbeeld eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou leggen.

Artikel 6 :Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Larabesko beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 1 % per maand verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25,00 euro per factuur. Onverminderd het voorafgaande behoudt Larabesko zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikelen 7 : Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen de 2 dagen na ontvangst van de bestelling worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Zullen in geen geval worden teruggenomen :

  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
  • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) beschadigd werd
  • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
  • artikelen die op vraag van de klant zijn besteld
  • met de hand ingebroken pointes
  • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

Artikel 8 : Garantie (enkel voor consumenten)

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

a. Wettelijke garantie

Krachtens de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen en dient de klant vooraf contact op te nemen met Larabesko, waarna de klant het artikel persoonlijk terugbezorgt in de winkel, gelegen te Koningin Astridlaan 167/001, 9000 Gent en dit gedurende de normale openingsuren. Elk gebrek dient binnen twee maanden na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant. De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9 : Privacy

De klant geeft Larabesko de toestemming om een file bij te houden met de evolutie van de maten en overige relevante lichaamsafmetingen van de klant, dit ook om alles in het werk te stellen dat er geen medische problemen optreden, waarvoor Larabesko overigens nooit aansprakelijk is.

Larabesko verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van onderhavige overeenkomst en om u vrijblijvend informatie van Larabesko toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Larabesko bewaren op elk moment opvragen , verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Larabesko uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres : Larabesko, Koningin Astridlaan 167/001, 9000 Gent.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in-gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Larabesko heeft dus geen toegang tot uw paswoord. Larabesko respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op Larabesko ter consultatie, wijziging of verwijdering.

Larabesko maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internettechnologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.

Larabesko houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. In geen geval kan Larabesko aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op tel. +32 (0)9 2334636.

Artikel 10 : Overmacht

In geval van overmacht is Larabesko niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dit geval kan Larabesko ofwel haar verbintenissen opschorten voor de duur van de overmacht, dan wel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Larabesko die de nakoming van haar verbintenissen geheel of gedeeltelijk verhindert, hieronder begrepen, maar niet beperkt tot, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de websit, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden …

Artikel 11 : Intellectuele eigendom

De website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen alle communicatie van Larabesko zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij Larabesko, hetzij bij de toeleveranciers van Larabesko of andere rechthebbenden liggen. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Larabesko.

Artikel 12 : Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Larabesko om een van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13 : Larabesko klantendienst

Larabesko is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)9 2334636, via e-mail op , Koningin Astridlaan 167/001, 9000 Gent.

Artikel 14 : Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt en de algemene verkoopsvoorwaarden van Larabesko. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden. Larabesko kan deze voorwaarden steeds wijzigen. Elke bestelling na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

Artikel 15 : Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16 : Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing met uitsluiting van de bepalingen van internationaal privaatrecht en alle buitenlandse rechtsstelsels. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Gent bevoegd.